Harcırah - Ek Ders

2012 Gündelikler

e-Döküman - Harcırah - Ek Ders

6245 sayılı Harcırah Kanunu:

Madde 3 (11.12.1981 gün ve 2562 sayılı Kanunun 1.maddesi ile değişik şekli)

Bu Kanunda geçen;

  1. a) Harcırah : Bu Kanuna göre ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafından birini, bir kaçını veya tamamını;
  2. g) Memuriyet mahalli: Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri;
  3. h) Başka yer: Yukarıdaki (g) fıkrasında yazılı memuriyet mahalli dışındaki yerleri;

İfade eder.

 

Madde 37 - (Değişik: 11/12/1981 2562/15 md.) Meslekî bilgilerini artırmak amacıyla memuriyet mahalli dışında açılan kurs veya okullara gönderilenlere, bu Kanuna göre geçici görev gündeliği verilir.

29 Aralık 2011 tarih ve 28157 (1.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 21.12.2011 tarih ve 6260 sayılı ?2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu?  H cetvelinde belirtilen gündelikler:

(GÜNDELİKLER)

Ek Göstergesi 5800 dahil 8000 hariç olan kadrolarda bulunanlar

33.50 TL

Ek Göstergesi 3000 dahil 5800 hariç olan kadrolarda bulunanlar

31.00 TL

Aylık Kadro derecesi 1-4 olanlar

28.00 TL

Aylık Kadro derecesi 5-15 olanlar

27.00 TL

 

AÇIKLAMA : Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No:38)

27.04.2005 tarihli ve 25798 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 21.04.2005 tarihli ve 5335 sayılı ?Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun?un 4. Maddesiyle 10.02.1954 tarihli ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununda bazı değişiklikler yapılmıştır.

 

2- 5335 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ( c) bendiyle 6245 sayılı Harcırah Kanununun                33. maddesinin (c) fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen (d) fıkrasında;

Bu kanun hükümlerine göre gündelik ödenenlerden ( (b) fıkrasına göre gündelik ödenenler hariç) yurt içinde yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak ve her defasında on gün ile sınırlı olmak üzere gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmı ayrıca ödenir.? hükmü yer almaktadır.

 

2012 Yılında Enstitülerde Düzenlenecek Kurs Sürelerine Ait Maliyet Tablosu

e-Döküman - Harcırah - Ek Ders

  

2012 YILINDA ENSTİTÜLERDE DÜZENLENECEK KURS SÜRELERİNE AİT MALİYET TABLOSU

 
 
 

Toplam Gün

 

Gündelik Ortalaması

 

Gündelik Tutarı

 

Zaruri Masraflar (otobüs+taksi)

 

Konaklama Gideri

 

Kişi Maliyeti

 

3

X

28,00

=

84,00

+

170,00

+

25,00

=

279,00

 

4

X

28,00

=

112,00

+

170,00

+

50,00

=

332,00

 

5

X

28,00

=

140,00

+

170,00

+

75,00

=

385,00

 

6

X

28,00

=

168,00

+

170,00

+

100,00

=

438,00

 

7

X

28,00

=

196,00

+

170,00

+

125,00

=

491,00

 

14

X

28,00

=

392,00

+

170,00

+

250,00

=

812,00

 

21

X

28,00

=

588,00

+

170,00

+

250,00

=

1.008,00

 

28

X

28,00

=

784,00

+

170,00

+

250,00

=

1.204,00

 

35

X

28,00

=

980,00

+

170,00

+

250,00

=

1.400,00

 

 

2012 YILINDA ENSTİTÜLER DIŞINDA DÜZENLENECEK KURS SÜRELERİNE AİT MALİYET TABLOSU (KONAKLAMA GİDERLERİ % 50 ARTIRIMLI)

 
 
 

Kurs Süresi

Yol

Toplam Gün

 

Gündelik Ortalaması

 

Gündelik Tutarı

 

Zaruri Masraflar (otobüs+taksi)

 

Konaklama Gideri

 

Kişi Maliyeti

 

1

2

3

X

28,00

=

84,00

+

170,00

+

42,00

=

296,00

 

2

2

4

X

28,00

=

112,00

+

170,00

+

84,00

=

366,00

 

3

2

5

X

28,00

=

140,00

+

170,00

+

126,00

=

436,00

 

4

2

6

X

28,00

=

168,00

+

170,00

+

168,00

=

506,00

 

5

2

7

X

28,00

=

196,00

+

170,00

+

210,00

=

576,00

 

12

2

14

X

28,00

=

392,00

+

170,00

+

420,00

=

982,00

 

19

2

21

X

28,00

=

588,00

+

170,00

+

420,00

=

1.178,00

 

26

2

28

X

28,00

=

784,00

+

170,00

+

420,00

=

1.374,00

 

33

2

35

X

28,00

=

980,00

+

170,00

+

420,00

=

1.570,00

 
 

2012 Ekders Ücretleri

e-Döküman - Harcırah - Ek Ders

01.01.2012 tarihinden itibaren M.E.B. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce Merkezi ve Mahalli    olarak düzenlenecek Hizmetiçi Kurs ve Seminerlerinde Ödenecek Ek ders ücretlerine ait çizelge:

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve  Ek Ders Saatlerine  İlişkin Karar:

Bakanlar Kurulu Kararı                                                            Tarih: 01.12.2006 Sayı:2006/11350

Yayınlandığı Resmi Gazete                                                      Tarih: 16.12.2006 Sayı:26378

Değişikliğin Yayımlandığı Resmi Gazete                                Tarih: 21.07.2007 Sayı:26589

 

Bakanlar Kurulu Kararı                                                            Tarih: 18.04.2008 Sayı:2008/13567

Değişikliğin Yayımlandığı Resmi Gazete                                Tarih: 10.05.2008 Sayı:26872

 

Bakanlar Kurulu Kararı                                                            Tarih: 24.11.2008 Sayı:2008/14575

Değişikliğin Yayımlandığı Resmi Gazete                                Tarih: 23.01.2009 Sayı:27119

  1. 10 Ocak 2012 tarih ve 28169 sayılı Resmi Gazete?de yayınlanan 2012/2663 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile açıklanan aylık katsayısı (0,066187) dikkate alınarak;

01 Ocak 2012 tarihinden itibaren uygulanan Memur Maaş Katsayısı 0,066187 olup, buna göre kurs ve seminerlerde 1 (bir) saatlik brüt  Ek Ders  Ücreti  tutarını gösteren cetveldir


ÜNVANI

Gösterge x Maaş Katsayısı

TUTARI

Profesör

300 x 0,066187

19,86.-TL

Doçent

250 x 0,066187

16,55.-TL

Yardımcı Doçent

200 x 0,066187

13,24.-TL

Öğretim Görevlisi ve Okutman

160 x 0,066187

10,59.-TL

M.E.B.Öğretmen ve Diğer Eğitim Görevlisi

140 x 0,066187

9,27.-TL.

Yarıyıl ve yaz tatili ile, Cumartesi-Pazar ve hafta içi saat 18.00 den sonra başlayan faaliyetlerde

150 x 0,066187

9,93.-TL

AÇIKLAMA: Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararına göre;

Hizmetiçi Eğitim Faaliyetleri:
Madde 7- (1) Bakanlık veya verilen yetki uyarınca valilikler tarafından açılan hizmet içi eğitim, kurs ve seminerlerde, aday memurların temel ve hazırlayıcı eğitimlerinde ders vermekle görevlendirilenlere, fiilen derse girmeleri kaydıyla haftada 30 saate kadar ek ders görevi verilebilir. Bu faaliyetler için alınacak onayda ek ders görevi verilen personelin adı, unvanı, girecekleri dersler ile saat sayısı gibi hususlar belirtilir.

Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller :
Madde 16-(1) (1) Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, bu Karar kapsamında bulunan personelden;
a) Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler; fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir.

 

2011 Gündelikler

e-Döküman - Harcırah - Ek Ders

6245 sayılı Harcırah Kanunu:
Madde 3 (11.12.1981 gün ve 2562 sayılı Kanunun 1.maddesi ile değişik şekli)
     Bu Kanunda geçen;
1. a) Harcırah : Bu Kanuna göre ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafından birini, bir kaçını veya tamamını;
2. g) Memuriyet mahalli: Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri;
3. h) Başka yer: Yukarıdaki (g) fıkrasında yazılı memuriyet mahalli dışındaki yerleri;

İfade eder.
Madde 37 - (Değişik: 11/12/1981 2562/15 md.) Meslekî bilgilerini artırmak amacıyla memuriyet mahalli dışında açılan kurs veya okullara gönderilenlere, bu Kanuna göre geçici görev gündeliği verilir.

31 Aralık 2010 tarih ve 27802 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 26.12.2010 tarih ve 6091 sayılı ?2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu?  H cetvelinde belirtilen gündelikler:    
          (GÜNDELİKLER)     
 

Ek Göstergesi 5800 dahil 8000 hariç olan kadrolarda bulunanlar   31.50 TL
Ek Göstergesi 3000 dahil 5800 hariç olan kadrolarda bulunanlar   29.00 TL
Aylık Kadro derecesi 1-4 olanlar  26.50 TL
Aylık Kadro derecesi 5-15 olanlar 25.50 TL

AÇIKLAMA : Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No:38)
27.04.2005 tarihli ve 25798 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 21.04.2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 4. Maddesiyle 10.02.1954 tarihli ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununda bazı değişiklikler yapılmıştır.

            2- 5335 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ( c) bendiyle 6245 sayılı Harcırah Kanununun                33. maddesinin (c) fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen (d) fıkrasında;

             Bu kanun hükümlerine göre gündelik ödenenlerden ( (b) fıkrasına göre gündelik ödenenler hariç) yurt içinde yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak ve her defasında on gün ile sınırlı olmak üzere gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmı ayrıca ödenir.? hükmü yer almaktadır.

 

2011 Ekders Ücretleri

e-Döküman - Harcırah - Ek Ders

01.07.2011 tarihinden itibaren M.E.B. Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca Merkezi ve Mahalli    olarak düzenlenecek Hizmetiçi Kurs ve Seminerlerinde Ödenecek Ek ders ücretlerine ait çizelge:

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve  Ek Ders Saatlerine  İlişkin Karar:

Bakanlar Kurulu Kararı                                                            Tarih: 01.12.2006 Sayı:2006/11350

Yayınlandığı Resmi Gazete                                                      Tarih: 16.12.2006 Sayı:26378

Değişikliğin Yayımlandığı Resmi Gazete                                Tarih: 21.07.2007 Sayı:26589

 

Bakanlar Kurulu Kararı                                                            Tarih: 18.04.2008 Sayı:2008/13567

Değişikliğin Yayımlandığı Resmi Gazete                                Tarih: 10.05.2008 Sayı:26872

 

Bakanlar Kurulu Kararı                                                            Tarih: 24.11.2008 Sayı:2008/14575

Değişikliğin Yayımlandığı Resmi Gazete                                Tarih: 23.01.2009 Sayı:27119

  1. 05 Temmuz 2011 tarih ve 27986 sayılı (2.Mükerrer) Resmi Gazete?de yayınlanan 2011/2022 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile açıklanan aylık katsayısı (0,064460)  dikkate alınarak;

01 Temmuz 2011 tarihinden itibaren uygulanan Memur Maaş Katsayısı 0,064460 olup, buna göre kurs ve seminerlerde 1 (bir) saatlik brüt  Ek Ders  Ücreti  tutarını gösteren cetveldir


 ÜNVANI

Gösterge x Maaş Katsayısı

TUTARI

Profesör

300 x 0,064460

   19,34.-TL

Doçent

250 x 0,064460

   16,12.-TL

Yardımcı Doçent

200 x 0,064460

   12,89.-TL

Öğretim Görevlisi ve Okutman

160 x 0,064460

   10,31.-TL

M.E.B.Öğretmen ve Diğer Eğitim Görevlisi

140 x 0,064460

       9,02.-TL. 

Yarıyıl ve yaz tatili ile, Cumartesi-Pazar ve hafta içi saat 18.00 den sonra başlayan faaliyetlerde

150 x 0,064460

     9,67.-TL

AÇIKLAMA: Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararına göre;

Hizmetiçi Eğitim Faaliyetleri:
 Madde 7- (1) Bakanlık veya verilen yetki uyarınca valilikler tarafından açılan hizmet içi eğitim, kurs ve seminerlerde, aday memurların temel ve hazırlayıcı eğitimlerinde ders vermekle görevlendirilenlere, fiilen derse girmeleri kaydıyla haftada 30 saate kadar ek ders görevi verilebilir. Bu faaliyetler için alınacak onayda ek ders görevi verilen personelin adı, unvanı, girecekleri dersler ile saat sayısı gibi hususlar belirtilir.

Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller :
Madde 16-(1) (1) Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, bu Karar kapsamında bulunan personelden;
    a) Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler; fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir.

 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 Sonraki > Son >>

Sayfa 1 / 2
2012 Hizmetiçi
Eğitim Planı