Formlar (Eğitim yöneticileri İçin)

Hizmeitiçi Eğitim faaliyetlerinde eğitim yöneticisi olarak görevlendirilen personelin faaliyetlerde ve yönetici dosyasını oluştumada kullanacakları belge ve formlar

Formlar

Eğitim Yöneticilerinin Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerinde Kullanılacağı Formlar 

Hizmetiçi Eğitim Yöneticileri Görev Talimatı ve Evrak Teslim Tutanağı (Form 1)

Günlük Yoklama Listesi (Form 2)

Hizmetiçi Eğitim Faaliyeti Katılım ve Değerlendirme Formu (Form 3)

Günlük Çalışma Çizelgesi (Form 4)

Eğitim Yönetici / Eğitim Görevlisi Kişisel Bilgi formu (Form 5)

Hizmetiçi Eğitim Faaliyeti Yönetici Raporu (Form 6)

Hizmetiçi Eğitim Faaliyeti Merkez Müdürü Raporu (Form 7)

Ek Ders Ücreti Çizelgesi

Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Bildirimi

Mutemet DilekçesiSertifika Yazdırma Şablonu 

> Tüm Formlar

 

EĞİTİM YÖNETİCİSİNİN GÖREVLERİ

 1. Faaliyet kapsamındaki eğitim-öğretimle ilgili yönetim görevlerini yürütür.
 2. Faaliyetin gerçekleştirilmesi ve verimli olması için eğitim merkez müdürü ve eğitim görevlileri ile işbirliği yaparak gerekli tedbirleri alır ve mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmesini sağlar.
 3. Eğitim görevlileri ile işbirliği yaparak eğitim faaliyetine katılanların derslere devam durumlarını takip eder.
 4. Eğitim faaliyetlerinin eğitim programlarına uygun yürütülmesini sağlar.
 5. Eğitim faaliyetlerinin ve sınavların aksatılmadan yürütülmesini sağlar.
 6. Eğitim merkezi müdürü, eğitim görevlileri, ve katılımcılarla görüşerek, eğitim faaliyetini değerlendirir ve faaliyet raporunu doldurur. Gelecek eğitim faaliyetleri için yeni önerilerde bulunur.
 7. Gezi gözlem ve inceleme konularında eğitim merkez müdürü ile işbirliği yapar.
 8. Eğitim görevlilerinden ders notlarını (CD vb)  alarak kursiyerlere dağıtılmasını sağlar. Bir suretini yönetici dosyasına ekler. Bu notların  internet sitesinde yayınlanması uygun ise,  eğitim görevlisinin yazılı izni alınır.
 9. Anketlerin http://hedb.meb.gov.tr adresindeki elektronik ortamdan doldurulması için rehberlik yapar.
 10. Eğitim yöneticisi ve eğitim görevlisi kişisel bilgi formlarının doldurulmasını sağlar.
 11. Eğitim Faaliyeti ile ilgili ödeme iş ve işlemlerinde eğitim merkez müdürlüğü ile işbirliği yapar.
 12. Faaliyet sonunda kurs/seminer belgelerinin dağıtılmasını sağlar, başarısız olanlarla katılmayanların belgelerini iade eder
 13. Eğitim faaliyeti ile ilgili belge, form ve diğer evrakı düzenleyerek eğitim faaliyetinin sonunda, faaliyet dosyasının bir nüshasını eğitim merkez müdürlüğüne, dosyanın aslını ise ders dokümanlarıyla birlikte eksiksiz olarak en geç bir hafta içinde Başkanlığa tutanakla teslim eder.

 

 

2012 Hizmetiçi
Eğitim Planı